BIDRAGSYTERE

ANNIKA AGÉLII GENLOTT

 

Å lære i en digital verden  Digitaliseringen av skolen medfører en mengde nye muligheter, men stiller oss også over flere utfordringer.  

I dag er det dessuten et velkjent faktum at elever behøver å lære seg å utvikle nye evner som "transversal skills", for å øke sine muligheter på det globale arbeidsmarkedet. Det fins likevel ingen enkel løsning på hvordan dette gjøres og det er derfor av stor betydning at kunnskap om hvordan digital teknikk kan anvendes spres, for å skape den beste forutsetning for læring.  

Annika kommer i dette foredraget til å ta utgangspunkt  i hvordan Skriva sig til lärande (STL) - en modell for å forena digital teknikk och pedagogikk - har kunnet bidra til en forandring av 2:a ordningen gjeldende digitalisering, forbedre elevresultater og som nå har blitt et nasjonalt opplæringsprosjekt for lærere og rektorer i hele Sverige

Foredraget er rettet mot alle som er involvert i utviklingen av skolen - både lærere og skoleledere og skoleeiere. Digitalisering av skolen er et endringsprosjekt som bør organiseres på alle nivåer, for å få et bredt og likeverdig gjennomslag.

ØYSTEIN GILJE

Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo

Læremidler og arbeidsformer – hva vet vi nå?Prosjektleder Øystein Gilje i forskningsprosjektet Ark&App, viser hvordan lærere og elever arbeider i den nye blandingskulturen med papirbaserte og digitale læremidler i grunnskolen og videregående skole. Ved å se på valg og bruk av alle læremidler nyanserer Ark&App tidligere forskning, som enten har analysert den papirbaserte læreboka eller kun sett på bruken av IKT og digitale læringsressurser. På oppdrag fra UDIR har 15 forskere studert betydningen av læremidler for læring og engasjement til 400 elever i 12 ulike case i samfunnsfag, engelsk, naturfag og matematikk. I denne presentasjonen blir prosjektets hovedfunn presentert.

ABDUL CHOHAN

Abdul Chohan er direktør ved Essa Academy i Bolton (UK), en skole hvor en negativ utvikling ble snudd til oppsiktsvekkende resultater. Mange elever slet med språklige og kulturelle utfordringer, og skolen ble foreslått nedlagt. I stedet ble ny ledelse ansatt, som fikk handlingsfrihet til å utforme den nedslitte skolebygningen på ny, og legge vekt på læringsstøttende teknologi. Alle 900 elever er i dag utstyrt med nettbrett, og lager sine egne interaktive lærebøker, bestått-andelen har steget fra 28 prosent til over 95 prosent. 

I tillegg til å fortelle om hvordan vi snudde utviklingen på Essa Academy, fra et svært vanskelig utgangspunkt, skal jeg vise hvilken rolle nettbrett og mobil teknologi har spilt for skolens resultater og elevenes engasjement og selvfølelse, og hvordan økonomi og administrasjon har blitt styrket av utviklingen, forteller Chohan.

Elisabeth Rudi Lund

Rektor på nyoppstartede Fernanda Nissen skole i Nydalen, Oslo.

10 års erfaring som lærer og mellomleder i Osloskolen. Master i skoleledelse og sertifisering i internasjonal skoleledelse. Skolen åpnet høsten 2016 med 1.-3. trinn, og skal gradvis utvides til å bli en 1-7 skole med kapasitet til 840 elever. Samarbeid og aktiv læring er nøkkelord for alle ansatte.

iPad brukes som læringsverktøy 1:1, hovedsakelig i skrive- og leseopplæringen, men også for å skape elever som produserer kunnskap og er aktivt deltagende i egen og andres læring.

Skal snakke om strategi og planlegging for å skape fremtidens skole, samt praksiserfaringer og resultater i forhold til bruk av iPad i undervisningen.

STINE BRYNILDSEN

Lektor som underviser i norsk og engelsk på Frederik II VGS og Microsoft Innovative Educator Expert

Jeg er opptatt av hensiktsmessig pedagogisk bruk av IKT og digitale tjenester i undervisningen og synes dette fagområdet er både viktig, interessant og gøy! Noe av det jeg liker best å jobbe med er OneNote/ O365 og blended learning/omvendt undervisning. Jeg har vært med på ulike IKT-pedagogiske prosjekter på min arbeidsplass, knyttet til iPads, Surfacebrett og har vært med på å utvikle et blended learning-løp for voksenopplæring. De siste tre årene har jeg hatt en ressurs knyttet til ped. IKT i Østfold fylkeskommune og på egen skole, som blant annet har blitt brukt til opplæring og kursing av lærere. Jeg er først og fremst pedagog og praktiker, ikke IT-tekniker…

 

Pamela Sudmann

Johnny J. Gangsøy

 

Rektor på Skrim ungdomsskole i Kongsberg. Den første offentlige ungdomsskolen i Norge som innførte 1:1 iPad

TROND INGEBRETSEN

Adm. direktør Senter for IKT i utdanningen

Trond Ingebretsen er utdannet siviløkonom med spesialisering i internasjonal bedriftsledelse. Han har solid erfaring fra IKT i offentlig sektor og omstillingsprosesser, og er spesielt opptatt av opplæring og kompetansebygging.

Senter for IKT i utdanningen jobber med ulike tjenester, prosjekter og ressurser som skal øke kvaliteten i utdanningen og gi bedre læringsutbytte og læringsstrategier for våre barn i barnehagen, elever i grunnopplæringen og studenter i lærer- og barnehageutdanningen.

Steffi Svendsen

Allmennlærer, Microsoft Innovative Educator Expert og OneNote Avenger.

Hun er en forkjemper for pedagogisk bruk av teknologi i undervisningen, med OneNote som spesialvåpen. Nå jobber hun som pedagogisk rådgiver for Utdanningsteamet i Microsoft.

 

Siv Tove Ophaug

 

Kursholder på digitale ressurser for Aschehoug Ansvar for salg av digitale ressurser mot skoler, kommuner og fylker. Undervist i mediefag, samfunnsfag, historier og matematikk

Jørn Andersen,

Ed-tech rådgiver i Larvik kommune. 

ELLEN CECILIE ROMSTAD

Spesialpedagog med fordypning i IKT

Ellen er spesialpedagog med IKT og er lektor i pedagogikk, fordypning i spesialpedagogikk. Hun har arbeidet som koordinator for spesialundervisning i mange år. Hun har  lang erfaring med å bruke digitale verktøy og hjelpemidler, og har en egen side på Facebook der hun deler, viser og forteller om gode, pedagogiske apper, ved siden av å formidle noe av alt som skjer på forskningsfronten omkring dette.
Ellen har oversatt ”The Padagogy Wheel” til norsk - et verktøy vi lærere kan bruke for å finne rett ”app” til den eller de aktuelle læringsaktivitetene. Det handler om å se helheten og hvordan vi som pedagoger setter sammen delene – nettbrett, apper, læringsmål og de kognitive handlingene!

 Gitte N. Gjersdal

Statped sørøst avdeling språk/tale, pedagogisk psykologisk rådgiver

Gitte N. Gjersdal  jobber i fagavdeling språk/tale i Statped og har inngående kunnskap om bruk av læringsteknologi for elever med lese, skrive- og språkvansker.

Hun har lang erfaring fra området og arbeider både med individ- og systemsaker, samt holder kurs bl.a. for brukere, foresatte, ansatte i skolen og PPT. 

Unni Skumsrud

Daglig leder i MV-Nordic Norge

TANJA LANG FLAATEN

Er utdannet grunnskolelærer og har primært undervist elever på ungdomskolen Utvikler og informerer om Klassetrivsel.no Et nettbasert verktøy til å kartlegge elevtrivsel Klassetrivsel.no som i dag dekker hele grunnskolen  og videregående skole

 

Hilde Hagen

Fagutvikler  Service og samferdsel ved Sandefjord videregående skole

Anita Gustavsen Haarberg

Leder for Utdanningsavdelingen til Interactive Norway.

Hun er utdannet innen IT, og har jobbet på lærerutdanningen ved Høgskolen i Oslo og Akershus.  Anita har brukt SMART Board og Notebook til foredrag, forelesninger og ulike presentasjoner i over 9 år. Hun får frem de pedagogiske muligheter med SMART Board på en god og tydelig måte uansett nivå.

Ola Berge

Forskningsleder Ola Berge, Senter for IKT i utdanningen

Carl Morten Knudsen

Carl Morten har i mange år jobbet som lærer, kursholder og prosjektleder i Osloskolen. Nå er han daglig leder i Creaza og  jobber tett med produktutvikling og med skoler og kommuner som bruker Creaza i læringsarbeidet.

Anne Lene Rønning

Lærer ved Moe skole Sandefjord

 

Anne Helene Strand-Andersen

Statped sørøst avdeling språk/tale, pedagogisk psykologisk rådgiver

Hun jobber  i fagavdeling språk/tale i Statped og har inngående kunnskap om bruk av læringsteknologi for elever med lese, skrive- og språkvansker.

Hun har lang erfaring fra området og arbeider både med individ- og systemsaker, samt holder kurs bl.a. for brukere, foresatte, ansatte i skolen og PPT. 

HEIDI AUSTLID

Administrerende direktør i IKT-Norge.

Digitale læremidler gir mulighet for læring uavhengig av tid, sted, plattform og rom. Læring kan organiseres smartere og gi mer motiverende læring. Med digitale løsninger kan læring tilpasses hver enkelt elev, og gi alle mulighet til å lykkes med å få nødvendig kunnskap og kompetanse.  Da trenger vi en helhetlig satsing på infrastruktur, digitalt kompetente lærere, digitalt læringsinnhold og ikke minst forskning. Ser vi på våre naboland, Sverige, Danmark og Finland tar de grep som gjør læringsteknologi til et viktig middel for fremtidsskolen. Den samme oppskriften bør Norge følge.

Andrew Rhodes

Senior Education Advisor, ATEA

 Utdanningsrådgiver i ATEA Norge, og var inntil nylig Director for Technology ved International School of Stavanger. Under hans ledelse har skolen utviklet et omfattende 1: 1 iPad program på tvers av klassetrinne 6 -12 på til sammen over 700 enheter. Teknologi blir brukt kreativt på tvers av pensum for å transformere læringsprosessen, og engasjere elevene mer dypt med deres læring.

SIRI HANSEN KS UNG

KS Ung KS Ung er en samling digitale læringsspill om lokaldemokrati, medbestemmelse og kommuner. Målgruppe er elever på 10. trinn og i videregående skole. Vi har Kommunespillet i KS Besøkssenter i Oslo, et interaktivt læringsspill om kommunens oppgaver, der elevene er samfunnsplanleggere for en dag.

Kunnskap.no

CyberBooks nettbaserte læremidler på Kunnskap.no er fleksible og anvendelige. De kartlegger, differensierer og retter. Som lærer får du automatisk tilgang til detaljerte elevrapporter som viser deg hvor lenge eleven har jobbet, hva eleven har jobbet med og når og hvordan oppgavene er løst.

Læringsbrettet gir elevene større motivasjon og læreren kan variere pensum i mye større grad

Skolepolitikk Stortinget - usikker enda

Share This: